Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ("TRT”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ve/veya "KVKK”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. İşbu “Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni” ile söz konusu Kanun uyarınca TRT Akademi internet sitesi ve mobil uygulama kullanıcılarının TRT tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir. Aşağıda detaylı olarak açıklandığı üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda, sair mevzuatta ve uluslararası anlaşmalarda öngörülen genel ilkelere uygun bir şekilde hareket edilerek kişisel verileriniz işlenmektedir.

TRT Akademiye üyelik sso.trt.com.tr üzerinden gerçekleştirileceği için, üye olmanız halinde https://sso.trt.com.tr/gizlilik-politikasi linkinde yer alan Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metninin de dikkate alınması gerekmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlemenin Hukuki Dayanağı

Veri sorumlusu; TRT tarafından eğitim ve danışmanlık hizmeti sunulması, TRT’ye ait TRT Akademi internet sitesi ve mobil uygulamalara üyeliğinizin sağlanması ve devamı, TRT gizlilik politikalarının yürütülmesi, TRT’nin iş, eğitim ve bunlara dair planlama süreçlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi kapsamında KVKK’nın 4.maddesine uygun olarak;

Veri sorumlusu TRT ile aranızdaki ilişkiden kaynaklanan internet sitesi kullanıcısı, üyeler ve alıcı olarak toplanan kişisel verileriniz (kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, eğitim ve adres bilgileriniz) aşağıda açıklanan amaçlarla toplanabilir, işlenebilir, güncellenebilir, aktarılabilir ve imha edilir:

Üyelik ve satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

 • Ad, soyad, e-posta, telefon, adres bilgisi ve satın alınan eğitim hizmeti bilgisi kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen veri işleme şartlarından "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilişkili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi” kapsamında,

Fatura işlemleri ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,

 • Ad, soyad, T.C. kimlik numarası ve adres bilgileriniz KVKK’da öngörülen veri işleme şartlarından "Kanunlarda açıkça öngörülme” ve "Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması” kapsamında,

Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla,

 • Yorum ve öneri bilgilerinizi KVKK’da öngörülen veri işleme şartlarından "İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” kapsamında,

Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderebilmek amacıyla,

 • Ad, soyad, e-posta ve telefon bilgileriniz KVKK’da öngörülen veri işleme şartlarından "Açık rızanın varlığı” kapsamında,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi hallerinde,

 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler gereği kişisel verileriniz açık rızanıza gerek duyulmadan KVKK’da öngörülen veri işleme şartlarından “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” kapsamında,

işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması

Kişisel verilerinizi;

 • Kaydolarak üyelik oluşturursanız,
 • Hizmetlerimizi, uygulamalarımızı ve internet sitelerimizi kullanırsanız,
 • İlgili formlar ve diğer yollarla bilgilerinizi bile iletirseniz, otomatik yollarla internet sitemiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden toplayabiliriz. Ayrıca söz konusu bilgileri üçüncü taraflar aracılıyla toplayabiliriz.

Üçüncü Taraflardan Sağlanan Bilgiler

Kimlik doğrulama ortakları tarafından sağlanan bilgiler:

Üçüncü taraf kimlik bilgilerini (örn. Facebook) kullanarak hizmetlerimize kaydolursanız veya giriş yaparsanız, hesabınızı bizimle oluşturmanıza yardımcı olmak amacıyla bilgilerinizi bu üçüncü taraftan içe aktarırız.

Teknik servis ortakları tarafından sağlanan bilgiler:

TRT hizmetlerini, içeriklerini ve özelliklerini sunmamızı sağlamak için IP adreslerini kesin olmayan konum verilerine (örn. şehir, ülke) eşlemek gibi belirli verileri bize sağlayan teknik servis ortaklarıyla çalışıyoruz.

Ödeme ortakları tarafından sağlanan bilgiler:

Bir hizmet veya özellik için fatura ile ödeme yapmayı seçerseniz, size fatura göndermemizi, ödemenizi işleme almamızı ve satın aldığınız şeyi size sunmamızı sağlamak için ödeme ortaklarımızdan (Iyzico vb.) veri alabiliriz.

Reklamcılar ve diğer ortaklar tarafından sağlanan bilgiler:

Size daha alakalı reklamlar sunmak, kampanyalar yapmak, bildirimler göndermek ve bunların etkinliklerini ölçmek amacıyla belirli reklamcılardan ve reklam ortaklarından, çerez kimliği, mobil cihaz kimliği, e-posta adresi ve ilgi alanlarınız ve tercihlerinizle ilgili çıkarımlar gibi sizinle ilgili belirli verileri toplayabiliriz.

Analitik hizmet sağlayıcı ortakları tarafından sağlanan bilgiler:

İnternet sitelerimiz ve uygulamalarımıza gelen kullanıcılarımızı detaylı olarak tanımamıza yardımcı olmak, kullanıcılarımızın beklentisini anlamak, içeriklerimizin kullanıcılarımızın istediği doğrultuda geliştirilmesine katkıda bulunmak ve tanıtım ve reklam kampanyalarıyla ilgili doğru adımları atabilmek için analitik hizmet sağlayıcı ortaklarımızdan veri alabiliriz.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz satın almış olduğunuz hizmetlerden yararlanmanız amacıyla ürün ve/veya hizmet aldığımız gerçek ve/veya tüzel kişi tedarikçilerimize, mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler için yetkili kamu kurum ve/veya kuruluşlarına veya yetkili özel kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi

İşlediğimiz kişisel verilerinizi internet sitemiz, mobil uygulamalarımız (IOS ve Android) ve tercih etmeniz halinde üçüncü kişilerden (Facebook, Google vb.) aracılığıyla otomatik veya kısmen otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

Veri sorumlusu TRT’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. Maddesi uyarınca veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Kurumumuz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Saklanan kişisel verilerin güvenliği için KVKK kapsamında öngörülen her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar, hukuki ve yasal yükümlülüklerimiz de gözetilerek saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir.

İlgili Kişi Hakları

KVKK’nın "ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre bize iletebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirlenen haklarınıza ait taleplerinizi, aşağıda düzenlenen usul ve yöntemlerle TRT’ye iletmeniz durumunda TRT talebin niteliğine göre talebi en geç (30) otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu

KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi yazılı olarak veya "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu- TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı TRT Sitesi 06550 Oran" adresine kimlik bilgileriniz ile bizzat veya Kurumumuza ait "kvkk@trt.net.tr" elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusunun Kimliği

 • Unvan : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
 • İnternet Adresi : www.trt.net.tr
 • Telefon Numarası : 444 0 878
 • E-Posta Adresi : kvkk@trt.net.tr
 • Adres : TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı TRT Sitesi 06550 Oran
Bu site tanımlama bilgileri kullanır. Sitede gezinmeye devam ederek, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Çerez Politikamız

BİZE ULAŞIN

TRT Akademi ile ilgili her türlü talep ve önerileriniz için iletişime geçebilirsiniz.
İletişim Formu